Wskazówki dotyczące montażu zaworu bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa jest szeroko stosowany w kotle parowym, cysternie LPG, szybach naftowych, obejściu wysokociśnieniowym, rurociągu ciśnieniowym, zbiorniku ciśnieniowym urządzeń wytwarzających energię parową itp. Zawór bezpieczeństwa jest zamykany pod wpływem siły zewnętrznej na otwarcie i części zamykające, a gdy ciśnienie medium w urządzeniu lub rurociągu przekroczy określoną wartość, otwiera się i opróżnia medium z systemu, aby chronić bezpieczeństwo rurociągu lub urządzenia.

Zawór bezpieczeństwa należy zainstalować w pozycji pionowej, jak najbliżej chronionego urządzenia lub rurociągu. Jeżeli zawór nie jest zainstalowany w pobliżu, całkowity spadek ciśnienia pomiędzy rurą a wlotem zaworu bezpieczeństwa nie powinien przekraczać 3% wartości stałego ciśnienia zaworu lub 1/3 maksymalnej dopuszczalnej różnicy ciśnień otwarcia/zamknięcia (w zależności od tego, która wartość jest mniejsza). W praktyce inżynierskiej całkowity spadek ciśnienia w rurociągu można zmniejszyć poprzez odpowiednie zwiększenie średnicy wlotowej zaworu bezpieczeństwa, przyjęcie kolanka o dużym promieniu i zmniejszenie liczby kolanek. Poza tym na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

 

  1. Zawór bezpieczeństwa należy zainstalować w miejscu dogodnym do konserwacji i ustawić platformę do konserwacji. Zawór bezpieczeństwa o dużej średnicy powinien uwzględniać możliwość podnoszenia po zdemontowaniu zaworu bezpieczeństwa. W praktyce inżynierskiej zawór bezpieczeństwa jest często montowany na górze rurociągu.
  2. Zawór bezpieczeństwa do rurociągu cieczy, wymiennika ciepła lub zbiornika ciśnieniowego, który można zainstalować poziomo, gdy ciśnienie wzrasta w wyniku rozszerzalności cieplnej po zamknięciu zaworu; Wylot nadmiarowego zaworu bezpieczeństwa powinien być pozbawiony oporów, aby uniknąć przeciwciśnienia i zapobiec gromadzeniu się materiałów stałych lub płynnych.
  3. Rura wlotowa zaworu bezpieczeństwa powinna mieć kolano o dużym promieniu i kolanku co najmniej 5%. Rura wlotowa powinna w miarę możliwości unikać zagięcia w kształcie litery U, w przeciwnym razie materiał kondensujący w najniższym punkcie zostanie połączony z rurą spustową o ciągłym przepływie do układu o tym samym ciśnieniu, a lepki lub stały kondensat będzie wymagał systemu ogrzewania. Ponadto przeciwciśnienie w przewodzie wylotowym nie może przekraczać określonej wartości zaworu nadmiarowego. Przykładowo przeciwciśnienie zwykłego sprężynowego zaworu bezpieczeństwa nie przekracza 10% jego ustalonej wartości.
  4. Pole przekroju rury łączącej zawór bezpieczeństwa ze zbiornikiem ciśnieniowym kotła nie powinno być mniejsze od przekroju zaworu bezpieczeństwa. Cały zawór bezpieczeństwa instaluje się jednocześnie na złączu, pole przekroju złącza nie powinno być mniejsze niż 1,25 średnicy zaworu bezpieczeństwa.
  5. Rurociąg wylotowy zaworu nadmiarowego odprowadzanego do układu zamkniętego należy podłączyć do górnej części głównej rury upustowej zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika wynoszącym 45°, tak aby zapobiec przedostawaniu się kondensatu z głównej rury do rury odgałęzionej i zmniejszyć przeciwciśnienie zaworu nadmiarowego.
  6. Jeżeli wylot zaworu bezpieczeństwa znajduje się niżej niż rura upustowa lub rura tłoczna, konieczne jest podniesienie rury dostępowej. W przypadku pracy z parą zawór bezpieczeństwa należy zainstalować w taki sposób, aby kondensat nie gromadził się przed dyskiem.
  7. Jeżeli ma zostać zainstalowany przewód tłoczny, średnica wewnętrzna powinna być większa niż średnica wylotowa zaworu nadmiarowego. W przypadku pojemników z mediami łatwopalnymi, toksycznymi lub wysoce toksycznymi przewód odprowadzający powinien być bezpośrednio podłączony do zewnętrznego lub bezpiecznego miejsca z urządzeniami do oczyszczania. Na rurociągu tłocznym nie należy instalować żadnych zaworów. Ponadto zbiorniki ciśnieniowe na media łatwopalne, wybuchowe lub toksyczne muszą być wyposażone w urządzenia zabezpieczające i systemy odzyskiwania. Wylot przewodu odprowadzającego nie może być skierowany w stronę sprzętu, platform, drabin, kabli itp.

 

Jeżeli ze szczególnych powodów nie można zamontować zaworu bezpieczeństwa na korpusie zbiornika, można uznać, że jest on montowany na rurociągu wylotowym. Rurociąg pomiędzy nimi powinien jednak unikać gwałtownych zgięć i zmniejszyć średnicę zewnętrzną, aby nie zwiększać oporów rurociągu i nie powodować gromadzenia się zanieczyszczeń oraz zatykania. Ponadto urządzenie wspomagające (siłownik) służy do otwierania zaworu bezpieczeństwa, gdy ciśnienie jest niższe niż normalnie ustawione ciśnienie. Jako rodzaj wyposażenia specjalnego, przy wyborze zaworu bezpieczeństwa należy wziąć pod uwagę rodzaj medium, rzeczywiste warunki pracy, materiał zaworu i sposób podłączenia oraz powiązane parametry.

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *